Nyheter

SJF-36

Värna kulturarvet

Publicerad 7 februari, 2020 kl 18:33

Det är dags att leva upp till det arkitekturpolitiska målet att ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden, samt till det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö där det anges att ”det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas”.

Vi uppmanar därför till en nationell satsning för en långsiktigt hållbar utveckling där kulturarvet tas tillvara enligt följande:
– Följ lagstiftningen till skydd för kulturarvet.
– Stoppa rivningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
– Hindra förvanskningen av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
– Tillför resurser till kulturarvet för bevarande och tillgänglighet.
– Utveckla metoder för att tillvarata kulturarvet i plan- och byggprocesser.

Tillsammans med ett flertal organisationer skriver vi om detta i Dagens Samhälle i en artikel som hittas här.

Tillbaka till nyhetslistanTillbaka till nyhetslistan