Nyheter

SJF-60

Mer långsiktighet behövs i arbetet med nyckelbiotoper

Publicerad 31 maj, 2016 kl 15:14

Skogsstyrelsen har påbörjat ett projekt med en nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper. Som en del i arbetet har olika intressenter givits möjlighet att ge sin syn på arbetet med nyckelbiotoper med hjälp av en frågeenkät. Jordägareförbundet har i sitt svar på enkäten betonat behovet av ett helhetsperspektiv i bevarandet av biotoper. Idag upplevs
nyckelbiotopsarbetet ofta leda till omotiverade begränsningar i skogsbruket. Det behövs därför ett större perspektiv och en
helhetsbild av hur nyckelbiotoperna passar in i skogsbruket och miljövården. Förbundets svar kan läsas här.

Tillbaka till nyhetslistanTillbaka till nyhetslistan